top of page

BẠN CHƯA LÀ TÁC GIẢ ?

Nếu bạn muốn xuất bản sách Online và thương mại hóa cùng Zude, hãy điền vào form CV sau:

Thanks for submitting!

📌 Lời giải chi tiết của các bài tập trong sách được
khóa bởi 3 passWord như sau:

   + PassWord 1_ Là pW chung cho cả quyển sách, khi đọc giả cần mua cả quyển sách, hệ thống sẽ cấp cho đọc giả pW này.

   + PassWord 2_ Là pW chung cho một bài học của sách.

  + PassWord 3_ là pW để mở từng bài giải chi tiết của mỗi bài tập.

# Số Serial là dãy số mã hóa thông tin để hệ thống nhận biết được tác giả,  giá mở đáp án, và pW.

# Ví tiền online được xây dựng trên nền tảng Messenger để tiện chuyển đổi qua lại giữa đọc giả và tác giả bài học.BẠN ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN "BOOK WRITER" ...!

Money.png
bottom of page