top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Chương I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP

💥1. Mệnh đề [4]

💥2. Tập hợp [10]

💥3. Các phép toán tập hợp [13]

💥4. Các tập hợp số [16]

💥5. Số gần đúng. Sai số [19]

Ôn tập chương I [24]


Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

💥1. Hàm số [32] 💥2. Hàm số y = ax + b [39] 💥3. Hàm số bậc hai [42]

Ôn tập chương II [50]


Chương III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH

💥1. Đại cương về phương trình [53] 💥2. Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai [58] 💥3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn [63]

Ôn tập chương III [70]


Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

💥1. Bất đẳng thức [74] 💥2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn [80] 💥3. Dấu của nhị thức bậc nhất [89] 💥4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn [94] 💥5. Dấu của tam thức bậc hai [100]

Ôn tập chương IV [106]


Chương V. THỐNG KÊ

💥1. Bảng phân bố tần số và tần suất [110] 💥2. Biểu đồ [115] 💥3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt [119] 💥4. Phương si và dộ lệch chuẩn [123]

Ôn tập chương V [128]


Chương VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

💥1. Cung và góc lượng giác [133] 💥2. Giá trị lượng giác của một cung [141] 💥3. Công thức lượng giác [149] Ôn tập chương VI [155]


✔ Ôn tập cuối năm [159]

 

31 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page