top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Chương 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP


🔥1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến [4]

🔥2. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học [10]

🔥3. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp [15] 🔥4. Số gần đúng và sai số [24]

🧷Câu hỏi và bài tập chương 1 [31]


Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬT HAI

🔥1. Đại cương về hàm số [35] 🔥2. Hàm số bậc nhất [48] 🔥3. Hàm số bậc hai [54]

🧷Câu hỏi và bài tập chương 2 [63]


Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

🔥1. Đại cương vè phương trình [66] 🔥2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn [72] 🔥3. Phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai [81] 🔥4. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn [87] 🔥5. Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn [98]

🧷Câu hỏi và bài tập chương 3 [101]


Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

🔥1. Bất đẳng thức và chứng minh bất đăngr thức [104] 🔥2. Đại cương về bất phương trình [113] 🔥3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn [117] 🔥4. Dấu của nhị thức bậc nhất [122] 🔥5. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn [128] 🔥6. Dấu của tam thức bậc hai [137] 🔥7. Bất phương trình bậc hai [141] 🔥8. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai [147]

🧷Câu hỏi và bài tập chương 4 [155]


Chương 5. THỐNG KÊ

🔥1. Một vài khái niệm mở đầu [159] 🔥2. Trình bày một mẫu số liệu [161]

🔥3. Các số đặc trưng của mẫu số liệu [170]

🧷Câu hỏi và bài tập chương 5 [181]


Chương 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

🔥1. Góc và cung lượng giác [184] 🔥2. Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác [192] 🔥3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt [202] 🔥4. Một số công thức lượng giác [208] 🧷Câu hỏi và bài tập chương 6 [217]


✔ Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm [220]

✔ Hướng dẫn và đáp án [225]

 

51 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page