top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Chương 1. NGUYÊN TỬ


🍃1. Thành phần nguyên tử [4]

🍃2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị [10] Tư liệu: Ứng dụng của đồng vị phóng xj và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình [14] 🍃3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử [17] 🍃4. Cấu tạo vỏ nguyên tử [19]

Bài đọc thêm: Khái niệm về obitan nguyên tử [22] 🍃5. Cấu tạo electron nguyên tử [24] 🍃6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử [29]


Chương 2. BẢNG TUÀN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

🍃7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học [32]

Tư liệu:

+ Đôi nét về Đi-mi-tri I-va-nô-vích Men-đê-lê-ép và định luật tuần hoàn [36]

+ Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóc học [37] 🍃8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn [38] 🍃9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn [42] 🍃10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học [49]

🍃11. Luyện tập: Bảng tuàn hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học [52]


Chương 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

🍃12. Liên kết ion. Tinh thể ion [56] 🍃13. Liên kết cộng hóa trị [61]

Bài đọc thêm:

+ Sự xen phủ của obitan nguyên tử. Sự lai hóa các obitan nguyên tử [65]

+ Sự tạo thành phân tử H2O, NH3 (có cáu tạo góc) [67] 🍃14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử [69]

Tư liệu: Tinh thể phân tử của nước đá [71] 🍃15. Hóa trị và số oxi hóa [72] 🍃16: Luyện tập: Liên kết hóa học [75]


Chương 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

🍃17. Phản ứng oxi hóa - khử [78] 🍃18. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ [84] 🍃19. Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử [88]

Bài đọc thêm: Mưa axit [91] 🍃20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hóa - khử [92]


Chương 5. NHÓM HALOGEN

🍃21. Khái quát về nhóm halogen [94] 🍃22. Clo [97] 🍃23. Hidro clorua - Axit clohidric và muối clorua [102]

Tư liệu: Vai trò quan trọng của axit clohidric [106] 🍃24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo và hợp chất của clo [107] 🍃25. Flo - Brom - Iot [109]

Tư liệu: Hợp chất CFC [114]

Bài đọc thêm: Flo và Iot [115] 🍃26. Luyện tập: Nhóm Halogen [116] 🍃27. Bài thực hành số 2. Tính chất hóc học của khí clo và hợp chất của clo [120] 🍃28. Bài thực hành số 3. Tính chất hóa học của brom và iot [121]

Bài đọc thêm: Ô nhiễm đất cho phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật [122]


Chương 6. OXI - LƯU HUỲNH

🍃29. Oxi - Ozon [124]

Bài đọc thêm: Sự suy giảm ozon [128]

🍃30. Lưu huỳnh [129] 🍃31. Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh [133] 🍃32. Hidro sunfat - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit [134] 🍃33. Axit sunfuric - Muối sunfat [140] 🍃34. Luyện tạp: Oxi là lưu huỳnh [144] 🍃35. Bài thực hành số 5. Tính chát các hợp chất của lưu huỳnh [148]


Chương 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

🍃36. Tốc độ phản ứng hóa học [150]

Tư kiệu: Chất xúc tác men (enzim) [154] 🍃37. Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học [155] 🍃38. Can bằng hóa học [156]

Tư liệu: Một phương pháp sản xuất hidro trong công nghiệp [164]

Bài đọc thêm: Hằng số can bằng [165] 🍃39. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh [167]

 

22 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page