top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LICHƯƠNG 2. NHÓM NITƠ


CHƯƠNG 3. NHÓM CACBON


CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ


CHƯƠNG 5. HIDROCACBON NO


CHƯƠNG 6. HIDROCACBON KHÔNG NO


CHƯƠNG 7. HIDROCACBON THƠM - NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN


CHƯƠNG 8. DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL


CHƯƠNG 9. ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC