top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT


💢1. Este [4]

💢2. Lipit [9]

💢3. Chất giặt rửa [14] 💢4. Luyện tập: Mối liên hệ giữa hidrocacbon và một số dẫn suất của hidrocacbon [19]


CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

💢5. Glucozơ [27] 💢6. Saccarozơ [34] 💢7. Tinh bột [40] 💢8. Xenlulozơ [46] 💢9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chât của một số cacbohidrat tiêu biểu [51] 💢10. Bài thực hành 1: Điều chế este và tinh chất của một số cacbohidrat [54]


CHƯƠNG 3. AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN

💢11. Amin [56] 💢12. Amino axit [63] 💢13. Peptit và protein [69] 💢14. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất chủa amin, amino axit và protein [78] 💢15. Bài thực hành 2: Một số tính chất chủa amin, amino axit và protein [82]


CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

💢16. Đại cương về polime [84] 💢17. Vật liệu polime [91] 💢18. Luyện tập: Polime và vật liệu polime [102]


CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

💢19. Kim loại và hợp kim [106] 💢20. Dãy điện hóa của kim loại [114] 💢21. Luyện tập: Tính chất của kim loại [123] 💢22. Sự điện phân [127]

💢23. Sự ăn mòn kim loại [132] 💢24. Điều chế kim loại [137] 💢25. Luyện tập: Sự điện phân, sự ăn mòn kim loại. Điều chế kim loại [141] 💢26. Bài thực hành 3: Dãy điện hóa của kim loại. Điều chế kim loại [144] 💢27. Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chóng ăn mòn kim loại [145]


CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM

💢28. Kim loại kiềm [148] 💢29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm [154] 💢30. Kim loại kiềm thổ [158] 💢31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ [162] 💢32. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ [169] 💢33. Nhôm [171] 💢34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm [177] 💢35. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm [182] 💢36. Bài thực hành 5: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng [184] 💢37. Bài thực hành 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm [186]


CHƯƠNG 7. CROM - SẮT - ĐỒNG

💢38. Crom [188] 💢39. Một số hợp chất của crom [191] 💢40. Sắt [195] 💢41. Một số hợp chất của sắt [199] 💢42. Hợp chất của sắt [203] 💢43. Đồng và một số hợp chất của đồng [209] 💢44. Sơ lược về một số kim loại khác [214] 💢45. Luyện tập: Tính chất của crom, sắt và những hợp chất của chúng [220] 💢46. Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại [224] 💢47. Bài thực hành 7: Tính chất hóa học của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng [227]


CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ. CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH

💢48. Nhận biết một số cation trong dung dịch [230] 💢49. Nhận biết một số anion trong dung dịch [234] 💢50. Nhận biết một số chất khí [237] 💢51. Chuẩn độ axit-bazơ [240] 💢52. Chuẩn độ oxi hóa-khử bằng phương pháp pemanganat [246] 💢53. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ [248] 💢54. Bài thực hành 8: Nhận biết một số ion trong dung dịch [251]

💢55. Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch [252]


CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

💢56. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế [254] 💢57. Hóa học và vấn đề xã hội [260] 💢58. Hóa học và vấn đề môi trường [268]