top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1. ESTE - LIPITCHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT


CHƯƠNG 3. AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN


CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME


CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI


CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM


CHƯƠNG 7. CROM - SẮT - ĐỒNG


CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ. CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH


CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ