top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


PHẦN BỐN. SINH HỌC CƠ THỂ


CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật


🍀1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ [6]

🍀2. Vận chuyển các chất trong cây [10] 🍀3. Thoát hơi nước [15] 🍀4. Vai trò của các nguyên tố khoáng [20] 🍀5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật [25] 🍀6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) [28] 🍀7. Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về va trò của phân bón [32] 🍀8. Quang hợp ở thực vật [36] 🍀9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, và CAM [40] 🍀10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp [44] 🍀11. Quang hợp và năng suất cây trồng [48] 🍀12. Hô hấp ở thực vật [51] 🍀13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carotenoit [56] 🍀14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật [59]


B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

🍀15. Tiêu hóa ở động vật [61] 🍀16. Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) [67] 🍀17. Hô hấp ở động vật [71] 🍀18. Tuần hoàn máu [77] 🍀19. Tuần hoàn máu (tiếp theo) [81]

🍀20. Can bằng nội môi [86]

🍀21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người [91] 🍀22. Ôn tập chương I [94]


CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A - Cảm ứng ở thực vật

🍀23. Hướng động [97] 🍀24. Ứng động [102] 🍀25. Thực hành: Hướng động [106]


A - Cảm ứng ở động vật

🍀26. Cảm ứng ở động vật [107] 🍀27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) [111] 🍀28. Điện thế nghỉ [114] 🍀29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh [117] 🍀30. Truyền tin qua xinap [121] 🍀31. Tập tính của động vật [124]

🍀32. Tập tính của động vật (tiếp theo) [127] 🍀33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật [133]


CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A -Sinh trưởng và phát triển ở thực vật


🍀34. Sinh trưởng ở thực vật [134] 🍀35. Hocmon thực vật [139] 🍀36. Phát triển ở thực vật có hoa [143]


B -Sinh trưởng và phát triển ở động vật

🍀37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật [147] 🍀38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật [152] 🍀39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) [155] 🍀40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật [158]


CHƯƠNG IV. SINH SẢN

A -Sinh sản ở thực vật

🍀41. Sinh sản vô tính ở thực vật [159] 🍀42. Sinh sản hữu tính ở thực vật [163] 🍀43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép [167]


B -Sinh sản ở động vật

🍀44. Sinh sản vô tính ở động vật [171] 🍀45. Sinh sản hữu tính ở động vật [175] 🍀46. Cơ chế điều hòa sinh sản [179] 🍀47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người [182] 🍀48. Ôn tập chương II, III và IV [187]

 

12 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page