top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Lời nói đầu [3]

PHẦN BỐN. SINH HỌC CƠ THỂCHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật


🍀1. Trao đổi nước ở thực vật [6]

🍀2. Trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo) [12] 🍀3. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật [17] 🍀4. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo) [22] 🍀5. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo) [25] 🍀6. Thực hành: Thoát hơi nước và bố trí thí nghiệm về phân bón [28] 🍀7. Quang hợp [31] 🍀8. Quang hợp ở các nhóm thực vật [35] 🍀9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp [40] 🍀10. Quang hợp và năng suất cây trồng [43] 🍀11. Hô hấp ở thực vật [46] 🍀12. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp [51] 🍀13. Thực hành: Tách chiết sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học [54] 🍀14. Thực hành: Chứng minh quá trình hô hấp tỏa nhiệt [55]


B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

🍀15. Tiêu hóa [57] 🍀16. Tiêu hóa (tiếp theo) [62] 🍀17. Hô hấp [66] 🍀18. Tuần hoàn [71] 🍀19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn [75] 🍀20. Cân bằng nội môi [80] 🍀21. Thực hàn: Tìm hiểu hoạt động của tim ếch [84] 🍀22. Ôn tập chương I [87]


CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A - Cảm ứng ở thực vật

🍀23. Hướng động [91] 🍀24. Ứng động [95] 🍀25. Thực hành: Hướng động [100]


B - Cảm ứng ở động vật

🍀26. Cảm ứng ở động vật [102]

🍀27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) [105] 🍀28. Điện thế nghi và điện [109] 🍀29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ [113] 🍀30. Tập tính [116] 🍀31. Tập tính (tiếp theo) [118] 🍀32. Tập tính (tiếp theo) [123] 🍀33. Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật [125]


CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

🍀34. Sinh trưởng ở thực vật [126]

🍀35. Hocmon thực vật [131] 🍀36. Phát triển ở thực vật có hoa [136]


B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

🍀37. Sinh trưởng ở động vật [140] 🍀38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật [144] 🍀39. Các nhan tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) [150] 🍀40. Thực hành: Quan sát sinh trưởng và phát triển của một số động vật [153]


CHƯƠNG IV. SINH SẢN

A - Sinh sản ở thực vật

🍀41. Sinh sản vô tính ở thực vật [155] 🍀42. Sinh sản hữu tính ở thực vật [160] 🍀43. Thực hành: Nhân giống, giâm, chiết, ghép ở thực vật [164]


B - Sinh sản ở động vật

🍀44. Sinh sản vô tính ở động vật [169] 🍀45. Sinh sản hữu tính ở động vật [174] 🍀46. Cơ chế điều hòa sinh sản [178] 🍀47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người [182] 🍀48. Ôn tập chương II, III và IV [185]

 


2 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page