top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

Chương I. Cơ chế di truyền và biến dị

Chương II. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Chương III. Di truyền học quần thể

Chương IV. Ứng dụng di truyền học

Chương V. Di truyền học người

PHẦN SÁU. TIẾN HÓA


Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Chương II. Sự phát triển của sự sống trên trái đất


PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC


Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật

🥢35. Môi trường sống và các yếu tố sinh thái [150] 🥢36. Quần thể sinh vạt và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể [156] 🥢37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật [161] 🥢38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) [166] 🥢39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật [171]


Chương II. Quần xã sinh vật

🥢40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã [175] 🥢41. Diễn biến sinh thái [181]


Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

🥢42. Hệ sinh thái [186] 🥢43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái [191] 🥢44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển [195]

🥢45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái [201] 🥢46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên [204] 🥢47. Ôn tập phần Tiến hóa và Sinh thái học [210] 🥢48. Ôn tập chương trình Sinh học cấp Trung học phổ thông [215]

 2 lượt xem0 bình luận

Comments


THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page