top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu [3]

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

Chương I. Cơ chế di truyền và biến dị

🥢1. Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN [6]

🥢2. Phiên mã và dịch mã [11] 🥢3. Điều hòa hoạt động gen [15] 🥢4. Đột biến gen [19] 🥢5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể [23] 🥢6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể [27] 🥢7. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và tiêu bản tạm thời [31]


Chương II. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

🥢8. Quy luật Menden: Quy luật phân li [33] 🥢9. Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập [38] 🥢10. Tương tá gen và tác động đa hiệu của gen [42] 🥢11. Liên kết gen và hoán vị gen [46] 🥢12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân [50] 🥢13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen [55] 🥢14. Thực hành: Lai giống [59] 🥢15. Bài tập chương I và chương II [64]


Chương III. Di truyền học quần thể

🥢16. Cấu trúc di truyền của quần thể [68] 🥢17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) [71]


Chương IV. Ứng dụng di truyền học

🥢18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biens dị tổ hợp [75] 🥢19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào [79] 🥢20. Tạo giống nhờ công nghệ gen [83]


Chương V. Di truyền học người

🥢21. Di truyền y học [87] 🥢22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học [92] 🥢23. Ôn tập phần Di truyền học [97]


PHẦN SÁU. TIẾN HÓA


Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

🥢24. Các bằng chứng tiến háo [104] 🥢25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn [108] 🥢26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại [113] 🥢27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi [118] 🥢28. Loài [123] 🥢29. Quá trình hình thành loài [126] 🥢30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo) [129] 🥢31. Tiến hóa lớn [133]


Chương II. Sự phát triển của sự sống trên trái đất

🥢32. Nguồn gốc sự sống [136]

🥢33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất [140] 🥢34. Sự phát triển của loài người [144]


PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC


Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật

🥢35. Môi trường sống và các yếu tố sinh thái [150] 🥢36. Quần thể sinh vạt và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể [156] 🥢37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật [161] 🥢38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) [166] 🥢39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật [171]


Chương II. Quần xã sinh vật

🥢40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã [175] 🥢41. Diễn biến sinh thái [181]


Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

🥢42. Hệ sinh thái [186] 🥢43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái [191] 🥢44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển [195]

🥢45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái [201] 🥢46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên [204] 🥢47. Ôn tập phần Tiến hóa và Sinh thái học [210] 🥢48. Ôn tập chương trình Sinh học cấp Trung học phổ thông [215]

 1 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page