top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC


CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

🥢1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN [6]

🥢2. Phiên mã và dịch mã [12] 🥢3. Điều hòa hoạt động của gen [17] 🥢4. Đột biến gen [20] 🥢5. Nhiễm sắc thể [25] 🥢6. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể [29] 🥢7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể [33] 🥢8. Bài tập chương I [37] 🥢9. Thực hành: Xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã [39] 🥢10. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời [40]


CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

🥢11. Quy luật phân li [42] 🥢12. Quy luật phân li độc lập [46] 🥢13. Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen [50] 🥢14. Di truyền liên kết [54] 🥢15. Di truyền liên kết với giới tính [60] 🥢16. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể [65] 🥢17. Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen [69] 🥢18. Bài tập chương II [73] 🥢19. Thực hành: Lai giống [76]


CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

🥢20. Cấu trúc di truyền của quần thể [81] 🥢21. Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên [84]


CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

🥢22. Chọn giống con nuôi và cây trồng [88] 🥢23. Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo) [92] 🥢24. Tạo giống bằng công nghệ tế bào [95] 🥢25. Tạo giống bằng công nghệ gen [98] 🥢26. Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo) [102]


CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

🥢27. Phương pháp nghiên cứu di truyền người [107] 🥢28. Di truyền y học [112] 🥢29. Di truyền y học (tiếp theo) [116] 🥢30. Bảo về vốn gen di truyền của loài người [119] 🥢31. Ôn tập phần năm: Di truyền học [123]PHẦN SÁU. TIẾN HÓA


CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

🥢32. Bằng xhuwngs giải phẩu học so sánh và phôi sinh học so sánh [128]

🥢33. Bằng chứng địa lý học [133] 🥢34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử [137]


CHƯƠNG II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

🥢35. Học thuyết tiến hóa cổ điển [140] 🥢36. Thuyết tiến hóa hiện đại [145] 🥢37. Các nhân tố tiến hóa [149] 🥢38. Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo) [153]

🥢39. Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi [158] 🥢40. Loài sinh học và các cơ chế cách li [162] 🥢41. Quá trình hnhf thành loài [168] 🥢42. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới [173]


CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

🥢43. Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất [177] 🥢44. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất [181] 🥢45. Sự phát triển loài người [185] 🥢46. Thực hành: bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người [191]


PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I. CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

🥢47. Môi trường và các nhân tố sinh thái [195] 🥢48. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật [199] 🥢49. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo) [204] 🥢50. Thực hành: bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người [208]


CHƯƠNG II. QUẦN THỂ SINH VẬT

🥢51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giũa các cá thể trong quần thể [210] 🥢52. Các đặc trưng cư bản của quần thể [214] 🥢53. Các đặc trưng cư bản của quần thể (tiếp theo) [219] 🥢54. Biến động số lượng cá thể của quần thể [224]


CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

🥢55. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã [228] 🥢56. Các mối quân hệ giãu các loài trong quần xã [232] 🥢57. Mối quan hệ dinh dưỡng [237] 🥢58. Diễn thế sinh thái [240] 🥢59. Thực hành: Tính độ phong phú của loài và kích thước quần thể theo phương pháp bắt thả lại [244]


CHƯƠNG IV. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

🥢60. Hệ sinh thái [246]

🥢61. Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái [249] 🥢62. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái [255] 🥢63. Sinh quyển [259] 🥢64. Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên [264]

🥢65. Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học) [267] 🥢66. Tổng kết toàn cấp [272]