top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Chương I

MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH


🍃1. Khái niệm về lạp trình và ngôn ngữ lập trình [4]

🍃Bài đọc thêm 1: Bạn biết gì về các ngôn ngữ lập trình? [6] 🍃2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình [9] 🍃Bài đọc thêm 2. Ngôn ngữ Pascal [14]


Chương II

CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

🍃3. Cấu trúc chương trình [18] 🍃4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn [21] 🍃5. Khai báo biến [22] 🍃6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán [24] 🍃7. Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản [29] 🍃8. Soản thảo, dịch, thực hiện và hiểu chỉnh chương trình [32] 🍃Bài tập và thực hành 1 [34]


Chương III

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẬP

🍃9. Cấu trúc rẽ nhánh [38] 🍃10. Cấu trúc lặp [42] 🍃Bài tập và thực hành 2 [49]


Chương IV

KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

🍃11. Kiểu mảng [53] 🍃Bài tập và thực hành 3 [63] 🍃Bài tập và thực hành 4 [65]

🍃12. Kiểu xâu [68] 🍃Bài tập và thực hành 5 [73] 🍃13. Kiểu bản ghi [74]


Chương V

TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP

🍃14. Kiểu dữ liệu tệp [82] 🍃15. Thao tác với tệp [83] 🍃16. Ví dụ làm việc với tệp [87]


Chương VI

CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC

🍃17. Chương trình con và phân loại [91] 🍃18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con [96] 🍃Bài tập và thực hành 6 [103] 🍃Bài tập và thực hành 7 [105] 🍃Bài đọc thêm 3. Ai là lập trình viên đầu tiên? [109] 🍃19. Thư viện chương trình con chuẩn [110] 🍃Bài tập và thực hành 8 [115] 🍃Bài đọc thêm 4. Âm thanh [118]


PHỤ LỤC A 🍃1. Một số phép toán thường dùng [121] 🍃2. Giá trị phép toán logic [121]


PHỤ LỤC B 🍃1. Môi trường Turbo Pascal [122] 🍃2. Một số teeb dành riêng [128] 🍃3. Một số kiểu dữ liệu chuẩn [129] 🍃4. Một số thủ tục và hàm chuẩn [129] 🍃5. Câu lệnh rẽ nhánh và lập [131] 🍃6. Câu lệnh with [134] 🍃7. Một số thong báo lỗi [136]


PHỤ LỤC C

🍃Câu lệnh rẽ nahnsh và lặp trong C++ [139]

 

5 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page