top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Phần I - CƠ HỌC


Chương I. Động học chất điểm


💢1. Chuyển động cơ [6]

💢2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều [11]

💢3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng [18]

💢4. Chuyển động thẳng biến đổi đều [21] 💢5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều [25] 💢6. Sự rơi tự do [29] 💢7. Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều [33] 💢8. Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc [37] 💢9. Gia tốc trong chuyển động tròn đều [41] 💢10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc [44] 💢11. Sai số trong thí nghiệm thực hành [49] 💢12. Thực hành: Xác định gia tốc rơi tự do [53]

✔ Tóm tắt chương I [57]


Chương II. Động lực học chất điểm

💢13. Lực. Tổng hợp và phân tích lực [60] 💢14. Định luật I Niu-tơn [64] 💢15. Định luật II Niu-tơn [67] 💢16. Định luật III Niu-tơn [71] 💢17. Lực hấp dẫn [76] 💢18. Chuyển động của vật bị ném [80] 💢19. Lực đàn hồi [85] 💢20. Lực ma sát [89] 💢21. Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính [94] 💢22. Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng [98] 💢23. Bài tập về động lực học [104] 💢24. Chuyển động của hệ vật [107]

💢25. Thực hành: Xác định hệ số ma sát [110]

✔ Bài đọc thêm. Lực và khối lượng [114]

✔ Tóm tắt chương II [115]


Chương III. Tĩnh học vật rắn


💢26. Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm [118] 💢27. Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song [123] 💢28. Quy tắt hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song [127] 💢29. Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định [132] 💢30. Thực hành: Tổng hợp hai lực [138]

✔ Tóm tắt chương III [142]


Chương IV. Các định luật bảo toàn

💢31. Định luật bảo toàn động lượng [144] 💢32. Chuyển động bằng phản lực [149] 💢33. Công và công suất [154] 💢34. Động năng. Định lý động năng [160] 💢35. Thế năng. Thế năng trọng lượng [164] 💢36. Thế năng đàn hồi [169] 💢37. Định luạt bảo toàn cơ năng [172] 💢38. Va chạm đàn hồi và không đàn hồi [178] 💢39. Bài tập về các dịnh luật bảo toàn [182] 💢40. Các định luật Kê-pie. Chuyển động của vệ tinh [187]

✔ Tóm tắt chương IV [195]


Chương V. Cơ học chất lưu

💢41. Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lý Pa-xcan [198]

💢42. Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí [202]

💢43. Ứng dụng của định luật Béc-nu-li [206]

✔ Bài đọc thêm. Hiệu ứng Mác-nút [211]

✔ Tóm tắt chương V [212]


Phần II - NHIỆT HỌC


Chương VI. Chất khí


💢44. Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất [216] 💢45. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt [223] 💢46. Định luạt Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối [226] 💢47. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Định luật Gay Luy-xác [231] 💢48. Phuowg trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép [235]

💢49. Bài tập về chất khí [238]

✔ Tóm tắt chương VI [243]


Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể


💢50. Chất rắn [246] 💢51. Biến dạng cơ của vật rắn [251] 💢52. Sự nở vì nhiệt của vật rắn [255] 💢53. Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng [259] 💢54. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn [263] 💢55. Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc [267] 💢56. Sự hóa hơi và sự ngưng tụ [271] 💢57. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng [280]

✔ Bài đọc thêm. Plasma - trạng thái thứ tư của vật chất [284]

✔ Tóm tắt chương VII [285]

Chương VIII. Cơ sở của nhiệt động lực học

💢58. Nguyên lý I nhiệt động lực học [288] 💢59. Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học cho khí lý tưởng [293] 💢60. Nguyên tắt hoạt động của cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lý II nhiệt động lực học [300]

✔ Bài đọc thêm. Các máy nhiệt và việc bảo vệ môi trường [309]

✔ Tóm tắt chương VIII [311]

Phụ lục 1. Vectơ trong vật lý học [313]

Phụ lục 2. Một số bảng tra cứu [318]

Phụ lục 3. Một số dụng cụ dùng trong các bài thí nghiệm thực hành [322]

Phụ lục 4. Đáp án và đáp số bài tập [327]